สตัด (Studs)

สตัด, สตัดเกลียวตลอด, สตัดเกลียวข้างเดียว, สตัดเกลียวสองข้าง Fully Threaded, Single End, Double End

สตัดเกลียว

STUDS สตัดเกลียวตลอด (FULLY THREADED STUDS) สตัดเกลียวข้างเดียว (SINGLE END STUDS) และสตัดเกลียวสองข้าง (DOUBLE END STUDS) ทั้งแบบเกลียวมิล และเกลียวหุน