U-Bolt J-Bolt L-Bolt Anchor Bolts งานดัด, แองเคอร์ โบลท์, ยูโบลท์, เจโบลท์, แอลโบลท์ 

U L J Bolts (Anchor Bolts)

งานดัด, แองเคอร์ โบลท์, ยูโบลท์, เจโบลท์, แอลโบลท์ (Anchor Bolts, U-Bolts, J-Bolts, L-Bolts)U L J Bolts (Anchor Bolts)